Monitoring tržišta

Cilj monitoringa tržišta

Monitoring tržišta je suštinski dio svake berze električne energije i svakog vida tržišta električne energije. Glavna svrha je implementacija i održavanje odgovarajućih tržišnih uslova samog tržišta, te na taj način uspostavljanja odgovarajućeg povjerenja u tržište, podsticanje fer konkurencije, povećanje integriteta i efikasnosti tržišta, što za rezultat dovodi do povećanja likvidnosti samog tržišta. Svi ovi tržišni uslovi doprinose sveobuhvatnijoj većoj socijalnoj zaštiti.

Direktive

Funkcionisanje monitoringa tržišta je usklađeno sa direktivom EU br.1227/2011 Evropskog parlamenta i savjeta, koja se odnosi na integritet i transparentnost energetskog veleprodajnog tržišta (Regulation on the Energy Market Integrity and Transparency, skraćeno REMIT).

Osim toga, funkcionisanje berze električne energije i njegovog dijela monitoringa tržišta djelimično se odnose na Regulativu Komisije (direktiva) EU 2015/1222, kojom se definiše uspostavljanje smjernica za alokaciju kapaciteta i upravljanje zagušenjima (Capacity Allocation and Congestion Management, skraćeno CACM).

ME