MRC

Šta predstavlja MRC?

Multi-regionalno uparivanje (Multi Regional Coupling – MRC) je pan-evropska inicijativa posvećena integraciji energetskih tržišta u Evropi.

Predstavlja direktnu poslovnu saradnju između 7 berzi energije kao što su: APX, BelPex, EPEX SPOT, Nord Pool, GME, BSP i OMIE, i Operatora prenosnih sistema : Amprion, Creos, Elia, Energinet.dk, Fingrid, National Grid, REE, REN, RTE, Statnett, SvenskaKraftnät, TenneT TSO B.V. (Holandija), TenneT TSO GmbH (Njemačka), TransnetBW, Terna i Eles.

Kako funkcioniše saradnja između berzi?

Saradnja funkcioniše na cijenovnoj povezanosti veleprodajnih tržišta električne energije na dnevnom nivou, povećavajući efikasnost dodjele interkonektivnih kapaciteta uključenih zemalja i optimizaciju ukupne socijalne zaštite. MRC se oslanja na jedan pojedinačni algoritam (EUPHEMIA), istovremeno izračunavajući cijene tržišta električne energije, neto pozicije i tokove snaga na međusobno povezanim linijama između cjenovnih zona, zasniva se na implicitnim aukcijama i olakšanim putem riješavanja cijena uparenih regija, uzimajući u obzir evropsku regulativu 2015-1222 o uspostavljanju smjernica za dodjelu kapaciteta i upravljanje zagušenjima (CACM). MRC trenutno pokriva zemlje koje čine 90% potrošnje energije u Evropi.

Šta je Market Coupling?

Market coupling (MC) je način integrisanja raličitih tržišta električne energije u jedno upareno tržište. Na uparenim tržištima potražnja i ponuda više nisu ograničeni na jednu lokalnu regiju, naprotiv u pristupu MC transakcije mogu povezati ponudu i potražnju iz različitih oblasti, limitirani samo ograničenjima prenosne električne mreže.

Koje su prednosti Market Coupling-a?

Glavna prednost MC pristupa je u tome što se poboljšava likvidnost na tržištu u kombinaciji sa ublažavajućim efektom varijacija cijena električne energije.

Uparivanje tržišta pruža benefite i za učesnike na tržištu, jer više ne moraju da stiču pravo na prenosne kapacitete za obavljanje prekogranične razmjene, pošto su ove prekogranične razmjene date kao rezultat MC mehanizma. Oni samo moraju da predaju jedan nalog na svom tržištu (preko odgovarajuće berze) sa kojim će se uporediti drugi konkurentan nalog na istom tržištu ili na drugim tržištima (uzimajući u obzir limite i raspoloživost prenosne mreže).

ME