PCR

Šta je PCR?

Price Coupling Region (PCR), predstavlja algoritamski projekat prikupljanja cijena regija evropskih berzi električne energije kako bi se došlo do jedinstvene cijene koja bi se koristila za izračunavanje cijena električne energije širom Evrope poštujući kapacitet relevantnih mrežnih elemenata na bazi funkcionisanja dan unaprijed. Ovo je presudno za postizanje cjelokupnog cilja Evropske Unije, a to je  harmonizovano evropsko tržište električne energije. Od integrisanog evropskog tržišta električne energije očekuje se povećanje likvidnosti, efikasnosti i socijalne zaštite. PCR je otvoren za druge evropske berze električne energije koje žele da se pridruže.

Gdje se koristi PCR?

Projektom trenutno upravlja sedam berzi EPEX SPOT, GME, Nord Pool, OMIE, OPCOM, OTE i TGE. Koristi se u 23 zemlje Evrope, kao štu su: Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Mađarska, Italija, Letonija, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Norveška, Poljska, Portugalija, Rumunija, Slovačka, Slovenija , Španija, Švedska i Velika Britanija.

Počeci PCR-a

Inicijativa je počela 2009. godine, koju je pratilo zvanično potpisivanje Sporazuma o PCR saradnji i Sporazuma o suvlasništvu u junu 2012. godine. Nakon 3 godine razvoja, 4. februara 2014., sredstva PCR-a su korištena u implicitnom uparivanju tržišta dan unaprijed u sjeverozapadnoj regiji Evrope. U narednim godinama njihova primjena je postepeno proširena i na druge evropske regije.

Ključni elementi

Jedan od ključnih elemenata PCR projekta je razvoj jedinstvenog algoritma za spajanje cijena, koji usvaja naziv EUPHEMIA (akronim Pan-evropskog algoritma za integrisanje hibridnog tržišta električne energije). Koristi se za izračunavanje raspodjele energije, neto pozicije i cijene električne energije širom Evrope, maksimalizujući ukupnu dobrobit i povećanje transparentnosti računanja cijena i tokova snaga koji rezultiraju u neto pozicijama.

ME