Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2021.

29. novembra 2021. uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za decembar 2021. godine posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme.

Na aukciji je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 17 980 MWh po obračunskoj satnoj cijeni ostvarenoj na HUPX berzi za predmetni dan isporuke uvećanoj za koeficijent korekcije cijene K u iznosu 0,50 €/MWh
ME
Scroll to Top