Rezultati aukcije za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za jul 2021.

28. juna 2021. uspješno je održana aukcija za nabavku električne energije za pokrivanje gubitaka u distributivnom sistemu za jul 2021. godine posredstvom BELEN-ove aukcijske platforme.

Na aukciji je ostvaren sljedeći rezultat:

  • 11 904 MWh po obračunskoj satnoj cijeni ostvarenoj na HUPX berzi za predmetni dan isporuke uvećanoj za koeficijent korekcije cijene K u iznosu 5,80 €/MWh
ME